Diverse organisaties op de PL

Voor een algemene introductie op de PL klik hier. Door diverse organisaties zijn de volgende bijdragen ingestuurd:


QUEERFANZINE PATS

 

 
 
 
 

De PATS is een fanzine speciaal voor potten, flikkers en andere queers. De PATS verschijnt ieder kwartaal en richt zich met name op de (links) politieke, autonome en anarchistische queers. De PATS bestaat inmiddels vijf jaar en heeft een oplage van 120 stuks (de prijs is twee gulden vijfentwintig). De PATS is dus een klein, maar in die zin bijzonder blad, daar het het enige is in haar soort in nederland. Tijdens de Pinksterlanddagen nodigen wij iedereen uit om kennis te maken met de PATS tijdens de informatiemarkt. Be there! Be queer!


RAMPENPLAN EN DE PINKSTERLANDAGEN

 

 
 
 
 

Sinds jaar en dag.....

om presies te zijn de eerste kontakten tussen de Pl en Rampen plan dateren van september 1982. Toen werd de keuken voor het eerst gevraagd om voor de inwendige mens zorg te dragen. En 21 mei 1983 was het dan zover: de keuken trekt voor het eerst naar de jaarlijkse samenscholing van anarchisten in het noorden des lands.
Een memorabele dag in de geschiedenis van de keuken: voor het eerst wordt er gebruik gemaakt van zelfgelaste pannen, zelf ontworpen en gemaakte branders en alles wat er verder nodig is voor een mobiele keuken.

Voorheen werd alles bij elkaar gesprokkeld en gehuurd zodat er al in 1981 gekookt kon worden in Almlo bij UCN en in Dood ewaard onder de naam Rampenplan.

En ook was het de eerste keer koken onder de naam 'gaarkeuken Den Troag', die officieel de 20ste mei '83 was opgericht, al leen die naam is nooit echt ingeburgerd want nog steeds wordt de keuken Rampenplan genoemd, hoewel die naam staat voor de federatie van allerlei verschillende bedrijfig- en bezigheden.

Het zullen deze twee gebeurtenissen zijn die maakten dat het eten nou niet echt te eten was, wat ook gold voor het daarop volgende kookgebeuren, het roemruchte Doe Wat '83 festival in Hengelo. Het zal wel zijn: al doende leert men, want geen van ons heeft een koksdiploma, de praktijk is onze school en al doende hebben we onze eigen kookstijl ontwikkeld.
Met als gevolg dat we sindsdien gevraagd en ongevraagd aanwezig zijn met pinksteren. Dit jaar zou het zelfs het derde lustrum zijn ware het niet dat er ergens in die jaren een gemoederen oplaaiende ruzie woedde en de PL niet georganiseerd werd. De patatboer verving ons, want mensen gaan toch wel naar Appelscha met pinksteren, en dat terwijl de keuken mede werd opgericht als tegenhanger van de patat en hamburger-kultuur tijdens poli tieke manifestaties. Mede daarom ook lanseerde de keuken in'84 een ekologies bier onder de naam "Barrika-bier". En wat bleek, appelscha had de keuken beinvloed. In het persbericht bij de introduktie van het bier stond als PS vermeld: "Laat ons toch vooral beseffen wat Domela Nieuwenhuis in 1910 al schreef: "een drinkende arbeider denkt niet en een denkende arbeider drinkt niet"."

Zowel het niet aanwezig zijn als ook het bier bleek een ‚‚nma lige gebeurtenis te zijn. We bleken niet als drinkebroeders in de wieg te zijn gelegd en het sloeg derhalve een nogal groot gat in onze financieŽn.
Want rijk zijn we er nooit van geworden van al dat koken. In 1983 vroegen we voor een volpension (ontbijt, lunsj en avond eten) 11,50, nu j†ren later is de prijs 12,50 In Appelscha '83 vroegen we voor het avondeten 5,50, dat na onderhandelingen met de PL-voorbereidingsgroep zakte tot 4,50 en nu anno '97: 6,50.

Dat is ook nooit de bedoeling geweest, het ging en gaat ons om andere zaken, idee‰n. Of zoals het al die jaren in ons folder tje heeft gestaan:
"Gaarkeuken 'Den Troag' is een onderdeel van Federatie Kollek tief Rampenplan, een aantal mensen dat door de koppeling van arbeid en aktie uiting wil geven aan hun onvrede met de be staande maatschappelijke (machts)strukturen.
Vanuit de zelfbeheergedachte proberen we vorm te geven aan ons leven, werk en strijd voor een mens- en miljeuvriendelijke samenleving. We hebben geen zin om rustig in een hoekje te gaan zitten kijken naar de vernietiging van de aarde. Evenmin willen we werken in een ekonomies siesteem van zelfvernietiging. De huidige manier van produseren, het konsumptisme van steeds meer willen hebben leidt tot armoede, ziekte, vernietiging van de natuur. Met als motto "verbeter de wereld en vergeet daarbij jezelf niet" willen we ons eigen konsumptiepatroon grondig herzien en verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen. Daarbij ook werken aan alternatieven op een kleinschalige en miljeuvriendelijke manier met gezamenlijke verantwoordelijkheid in plaats van gezagsverhoudingen".
en even verder:
"We koken dus vegetaries/veganisties en door te kiezen voor ekologiese produkten ondersteunen we de kring van verantwoorde produsenten (biologies, zelfbeheer). Op die manier proberen we niet alleen een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een alternatieve infrastruktuur maar ook mensen te prikkelen om naar eigen konsumptie te kijken. Voedsel is een basisbehoefte en veranderingen daarin kunnen grote veranderingen op gang te brengen, als kringen in het water".

Sinds kort zijn we ook, na jarenlange strijd, officieel vrijge steld tot het doen van zinloze sollicitaties, zodat we voor ons werk niets hoeven te vragen. Wij zijn al die jaren al zoals dat zo mooi heet bewust baanloos of baanvrij: we werken vrijwil lig, we bepalen zelf hoe we ons leven invullen, en een betaalde baan zien we zeker niet als D‚ Leidraad om je leven aan op te hangen.
Kortom 15 jaar gaarkeuken 'Den Traog' en we zijn er nog steeds!

Eet smakelijk en veel plezier met het anarchiseren van de sa menleving!
 

PRAKTIES

*Rampenplan serveert zaterdag en zondag avond een warme maal tijd. Deze kost 6,50 en kan gereserveerd worden door voor 16.00 uur een maaltijdbon te kopen bij de ingang.

*Zondagmorgen wordt, bij wijze van proef, tussen 9 en 10 uur een gezamenlijk ontbijt georganiseerd. Dit ontbijt kost 3,50 per persoon en de bonnen ervoor kunnen ook tot en met zaterdag avond bij de ingang gekocht worden. Na het inleveren van de bon kan je bij de ontbijttafels zelf een (1-persoons!) maaltijd samenstellen naar eigen smaak en behoefte.

*zondagmiddag serveert Rampenplan nog een keer soep. Alle ande re maaltijden, koffie en thee zijn steeds in de kantine ver krijgbaar.
 

KOLLEKTIEF RAMPENPLAN- gaarkeuken 'Den Troag'
Postbus 780
6130 AT SITTARD
tel: 046-4524803


Gorleben, een goor leven?

 

 
 
 
 

Welke straling was voelbaar? De voorjaarszon, de splijtstoffen, het gezicht van een goedgemutste activist of van een knuppelende diender? Op deze en andere vragen kun je antwoord krijgen tijdens de pinksterlanddagen (zie programma).

Begin maart werd er in Wendeland ongeveer 50 km ten oosten van de LŁneburger Heide weer geschiedenis gemaakt in de Duitse strijd tegen kernenergie. Voor het derde achtereenvolgende jaar besloot de Duitse regering een transport van hoog-radioactief afval in de daarvoor gebouwde tussenopslagloods te doen belanden. Omdat de bevolking ter plaatse al 20 jaar gezegd heeft dat ze kernenergie niet zien zitten en dus ook niet mee willen werken aan schijnoplossingen voor het afvalprobleem, is er ieder jaar meer politie aanwezig om het groeiende protest de kop in de drukken. ATOOMSTAAT = POLITIESTAAT is hier letterlijk voelbaar. Ondanks of waarschijnlijk dankzij deze repressie wordt het verzet breder en breder. Hoewel tot nu toe elk transport de eindbestemming in het bos ten zuiden van Gorleben bereikte was er alle keren sprake van een Pyrrhus-overwinning voor de atoomlobby. De kosten worden hoger, de politici hebben steeds minder uitvluchten en het verzet groeit. Deze transporten staan symbool voor de doodlopende weg van de Duitse atoompolitiek, en de in eigen kunnen gelovende Duitse anti-kernenergiebeweging denkt een ommezwaai tot stand te kunnen brengen.

Tijdens de eerste anderhalf uur over Gorleben op de PL zijn eerst videobeelden te zien met een bijbehorende toelichting. Vervolgens is er veel ruimte voor vragen aan en verhalen van mensen die aan het spektakel in Gorleben hebben deelgenomen. Wat speciaal voor de PL-bezoeker interessant is, is hoe anarchistische organisatievormen binnen grote groepen min of meer bleken te werken. Na dit vragen- en verhalenrondje vertelt Henk van de Keur van het LAKA over de overeenkomsten en verschillen tussen de Duitse en Nederlandse situatie. Dit kan dienen als oriŽntatie op wat ons te doen staat als binnenkort het kernafval naar Borssele terugkeert en als de zoutkoepelplannen uit de koelkast worden gehaald.

Dit programma is parallel met andere PL-activiteiten georganiseerd. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar, je kunt niet overal tegelijk zijn en het is mooi dat je kunt kiezen uit een ruim aanbod. Als het een moeilijke keus is kun je van tevoren met anderen afspreken wie wat bezoekt. Dan kun je tijdens het Rampenplan-diner elkaars verhalen aanhoren. Van veel walletjes eten heet dat.

Geert Bosma


GroenFront gaat naar Appelscha!

 

 
 
 
 

Op de Pinksterlanddagen te Appelscha zal dit jaar de milieu-axie groep GroenFront, een workshop houden. We zullen kort uitleggen wat GroenFront is, wat wij willen en wat ermee gedaan kan worden. Ter ontspanning wordt dit geÔllustreerd door middel van een axie-video. Vervolgens zullen we een discussie van de grond proberen te krijgen over het nut, het doel en de additionele waarde van GroenFront in Nederland. Door relaties te leggen met andere milieu-organisaties kunnen we erachter komen hoe GroenFront een nuttige, doelgerichte functie kan vervullen in de milieu-beweging.
GroenFront is een naam die iedereen kan en mag gebruiken om geweldloze directe axies te voeren, waarbij het behoud van de aarde op de eerste plaats staat. Als die snelweg er dan toch gaat komen, als Schiphol dan toch wordt uitgebreid dan kunnen we de overheid of gemeente nog wel even laten voelen dat de overwinning nog niet helemaal aan hun zij is. GroenFront wil aandacht geven aan deze laatste middelen van verzet. GroenFront wil door middel van bezettingsaxies de aanbouw van wegen en de sloop van de natuur zo duur mogelijk maken.
GeÔnspireerd door EarthFirst! in Groot BrittanniŽ wil GroenFront het vanuit de bevolking zichtbaar maken. GroenFront is een vrij nieuw initiatief met de nodige opstart-problemen. Hierdoor is er onder de mensen die zich voor GroenFront inzetten het ťťn en ander af gediscussieerd over hoe het anders kan, hoe we er meer mensen bij kunnen betrekken, hoeveel draagvlak er is voor dergelijke axies, enz.
Tijdens de Pinksterlanddagen willen we belangstellenden graag bij deze discussie betrekken. Enkele punten die bij ons opkwamen die GroenFront zouden kunnen helpen zijn:
-Lokale groepen / contactpersonen
Wil je keer op keer axie voeren op dezelfde plek en de steun verwerven van de bewonersgroepen, dan moet je bijvoorbeeld in de buurt wonen.
- Onderwerpen die in linkse kringen spelen
Om mensen aktief te krijgen moeten er dan interessante, belangrijke of juist actuele onderwerpen aangepakt worden?
- Waardering van verschillende axievormen
Het is nuttig om een beeld te hebben van hoe bepaalde axies gewaardeerd worden door axievoerders en door bewoners. Die waardering hangt natuurlijk mede af van het nut dat de axie placht te hebben. Misschien is er wel een soort 'mode' in axievormen, een tijd van radicale sabotage axies en daarna een serie ludieke axies.
Over deze onderwerpen kunnen we natuurlijk bladzijden vol schrijven, maar laten we de discussie nog even uitstellen tot Mei. De Pinksterlanddagen zullen ongetwijfeld nuttige ideeŽn en suggesties doen opwaaien die GroenFront ten goede komen.

Herman


Jongeren milieu actief

 

 
 
 
 

Jongeren Milieu Actief is een landelijke vereniging voor en door jongeren die graag iets aan de milieuproblemen willen doen. De vereniging heeft drie doelstellingen, namelijk:
Zelf milieuvriendelijk leven (een beter milieu begint bij jezelf)
Anderen aanzetten tot milieuvriendelijk leven
De overheid aanzetten tot een milieuvriendelijker beleid (d.m.v. lobby).

JMA heeft door het hele land heen afdelingen. Deze afdelingen organiseren in hun eigen omgeving ludieke activiteiten om mensen na te laten denken over milieuproblemen.

Ook heeft JMA al zo'n 3 jaar een projekt lopen, genaamd EcoNaction: Dit projekt heeft als doel dat er door het hele land groepen worden opgericht die bestaan uit jongeren (leeftijd vanaf 12 jaar tot 28 jaar) die op school, universiteit, op het werk enz. wat aan milieu doen. De bedoeling was om een soort Jongeren Milieu Beweging op te zetten.
Deze groepen worden vanuit het landelijke secretariaat ondersteund met o.a. info, actiematerialen en adviezen. Ook probeert JMA in het Noorden van het land groepen (zowel EcoNaction-groepen als JMA-afdelingen) op te zetten. Dit bleek tot nu toe niet echt makkelijk. Daarom willen we proberen wat meer naamsbekendheid te krijgen in deze regio.

Voor meer informatie kan men altijd bellen met het landelijk secretariaat te Utrecht: 030-2316566.


KURF
Komitee Utrecht tegen Racisme en Fascisme

 

 
 
 
 

Het Komitee Utrecht tegen Racisme en Fascisme wil als vervolg op een informatie-avond die zij op 16 april jl in Utrecht over extreem rechts organiseerde, in Appelscha met een soortgelijk thema een discussie-middag organiseren.

Vanaf februari 1996, de legale CD/CP demonstratie in Zwolle hebben de ontwikkelingen rondom de bestrijding van extreem-rechts en de organisatie-graad van politiek extreem-rechts een enorme vlucht genomen. Om hen effectief te bestrijden is er inzicht nodig in de werkwijze en structuur van extreem-rechts. Ook is het volgens KURF nodig om strategieŽn die de laatste jaren zijn toegepast om extreem-rechts te bestrijden/kiezers bij hen weg te houden/de politiek onder druk te zetten, te evalueren en kritisch te bekijken.

Uitgangspunt van de middag is om te bekijken hoe een plaatselijke anti-racisme groep zoveel mogelijk steun kan krijgen vanuit de samenleving in een stad/dorp en hoe zij zo effectief mogelijk racisme/discriminatie/intolerantie kan bestrijden.

KURF
Postbus 2709 - 3500 GS Utrecht
Telefoon: 030-2715483
Fax: 030-2721532
Giro: 5452627
Kantoor: Lauwerecht 55, Utrecht


't Netwerk

 

 
 
 
 

een initiatief tot betere samenwerking in Nederland Axieland

Introductie
't Netwerk is een initiatief van MarieJose Godding en Pim van Galen, beiden aktief in allerlei aktiegroepen en bewegingen, vooral op het gebied van milieu, energie en ontwikkeling. Op het moment werkt Pim vooral voor de internationale jongeren milieu organisatie European Youth Forest Action (EYFA) en MarieJose werkt als Voor Moeder Aarde Nederland vooral aan antinucleaire en antimilitaristische akties. Beiden zijn ook betrokken geweest bij de organisatie van verschillende aktiefietstochten in Nederland de afgelopen jaren, zoals Auftakt (1993), Grenzenloos (1994), Overvoerd (1995) en Energiek (1996), en hebben ook te maken met de Vietstocht VogelVrij die komende zomer zal gaan plaatsvinden. Op de fietstochten werd samengewerkt tussen diverse aktiegroepen maar deze samenwerkingsverbanden hielden meestal niet lang stand. Helaas, vonden wij. Als je als aktiebeweging zo snel versplintert raakt en blijft hoe bereik je dan iets. Wij wilden iets ondernemen om aktivisten in Nederland meer met elkaar te laten samenwerken. Daarbij richtten wij ons vooral op de groepen die wij al kenden, veelal wat radikalere (milieu)aktiegroepen. Het ging ons niet direct om de totale grote milieubeweging maar meer om de diverse kleine radikale clubjes om mee te beginnen. Na wat nadenken en diskussieren kwamen we tot de organisatie van de eerste Netwerkdag op 20 Oktober 1996. Er waren tegen de 40 mensen, veelal uit de jongerenmilieuhoek. Er werden workshops gehouden over onder meer Groen Front!, de Nederlandse versie van Earth First! en maandelijkse fietsakties in diverse binnensteden, de zogenaamde critical mass-tochten voor autovrije steden. De mensen van Omslag waren er ook en presenteerden hun aktiviteiten en werk met de aktielijst om email. De aanwezigen op de netwerkdag zijn geinspireerd aan de slag gegaan. Verschillende aanwezigen zijn bezig gegaan met maandelijkse fietsakties (al meer steden!), hebben meegedaan aan Groen Front!-akties of zijn op andere wijzen aan de slag gegaan in Nederland Axieland. Vooral de verschillende verkeersakties zijn flink gegroeid. Ook een initiatief dat mede uit de netwerkdag voortkwam is de Vietstocht VogelVrij die in Juli alle fietsaktiegroepen wil gaan bezoeken en uitwisseling van ideeen en inspiratie wil combineren met het bouwen van een sterke fietsaktiebeweging. De route breidt zich uit nu er al meer fietsaktiegroepen aktief zijn. Met verschillende nieuwe aktie-onderwerpen wordt nu genetwerkt zoals nu met de introduktie van genetisch gemanipuleerde soja, mais etc. in Nederland en de rest van Europa. 't Netwerk organiseert zelf geen akties. Wij proberen mensen wat meer duidelijk te maken hoe je kunt netwerken en kunt komen tot een beter werkende (milieu) aktiebeweging.

Op de Pinksterlanddagen willen wij workshops geven over netwerken in 't algemeen, hoe iedereen netwerkt, over geweldloze aktie en een mediatraining. Dit om meer mensen mee te geven hoe ze hun aktiviteiten beter kunnen netwerken en uitvoeren. De afgelopen maanden is er een verslag van de netwerkdag verschenen en een netwerk-update met allerlei aktienieuws en initiatieven. Het idee is om ervoor ter zorgen dat er zo'n twee keer per jaar een soort netwerkbijeenkomst wordt gehouden, waar ook praktische trainingen worden gegeven en verder aan netwerken wordt gewerkt. Tot het moment dat iedereen zo goed samenwerkt uit zichzelf dat het niet meer nodig zal zijn.......

't Netwerk, p/a EYFA-NL, Pim van galen, postbus 94115, 090 GC Amsterdam tel. 020-6657743, email pim@eyfa.antenna.nlof MarieJose Godding, nieuwe Fellenoord 8, 5612 KC Eindhoven, tel. 040-2438422. Verdere aktiviteiten zullen worden aangekondigd via Ravage, de Aktielijst en diverse organisaties.


This HTML document was created by GT_HTML 6.0d 05-03-97 10:14.