home>inhoud reader>voorwoord

Reader PL 2005

 

 

Voorwoord

In deze reader tref je teksten aan die informatie geven over of als achtergrond dienen bij het programma van de Pinksterlanddagen 2005 die van 13 tot 16 mei in Appelscha plaatsvinden op het terrein ‘tot Vrijheidsbezinning’.

Dit jaar zijn er drie ‘grote’ thema’s: het vluchtelingenbeleid, de woonstrijd en ‘groen’ anarchisme (ecologie & milieu). Veel informatie in deze bundel heeft betrekking op deze thema’s. Voorts vind je informatie over programmaonderdelen die buiten deze thema’s vallen: diverse workshops en de historische lezing. Ook zijn er huishoudelijke mededelingen opgenomen die er hopelijk toe bijdragen dat de dagen voor iedereen gesmeerd verlopen.

Het eigenlijke programma staat in deze reader niet vermeld in de zin van welk onderdeel op welke dag, welke tijd en welke plek zal plaatsvinden. Zo’n spoorboekje zal bij de start van de Pinksterlanddagen natuurlijk wel verkrijgbaar zijn op het terrein, en binnenkort ook op de site.

De Pinksterlanddagen kennen een lange traditie. De eerste Pinkstermobilisatie vond in 1924 plaats op een terrein bij Amersfoort en was een initiatief van de toenmalige anarchistische jongerenbeweging. De bedoeling van deze jongeren was een krachtige mobilisatie op gang te brengen rond het thema antimilitarisme. De overheid was in opperste paraatheid. Honderden jongeren gaven aan de oproep gehoor. De combinatie van politieke actie, culturele activiteit en de vorm van een kamp sloeg aan. Na het succes van deze mobilisatie werd later die maand in Appelscha de eerste Revolutionaire Anti-Militaristische Landdag gehouden op een terreintje dat van Staatsbosbeheer werd gehuurd. De opkomst hier overtrof zelfs die in Amersfoort.
In de jaren die volgden werden door anarchistische jongeren zowel Pinkstermobilisaties gehouden en in Appelscha Landdagen.

Na 1933 werd het terrein ‘tot Vrijheidsbezinning’ de vaste thuisbasis van wat inmiddels de Pinksterlanddagen was gaan heten. Het terrein werd aangekocht omdat door de toenemende repressie anarchisten niet meer een stuk bos mochten afhuren. Na de Tweede Wereldoorlog kregen de Pinksterlanddagen een landelijk karakter en groeiden uit tot de belangrijkste anarchistische manifestatie in Nederland.

Dit jaar worden de tweeënzeventigste Pinksterlanddagen op het terrein ‘tot Vrijheidsbezinning georganiseerd. Antimilitarisme is steeds een belangrijk thema tijdens de Pinksterlanddagen. Op het welkomstbord aan het begin van het terrein staat niet voor niks “Welkom op ons antimilitaristisch, alcohol- en drugsvrij terrein ‘tot Vrijheidsbezinning.

 

Dit jaar willen we voor de verandering ook weer eens de aandacht vestigen op het vraagstuk rond alcohol en drugs. In onze beweging is dat al lang geen onderwerp van gesprek meer. In de wandelgangen wordt er soms besmuikt op gereageerd; dat bepalen we immers zelf wel! Dit terwijl alcohol en drugs nog steeds veel sociale onrust en ellende in de samenleving geeft. De argumenten van weleer zijn niet van tafel al kan je niet meer spreken van een beweging van geheelonthouders. Op ons terrein is het nog steeds één van de huisregels, alhoewel minder vanzelfsprekend als vroeger.

De reden dat de socialistische en ook anarchistische beweging de geheelonthouding tot norm verhief was simpel: De beweging ondervond hinder van het drankgebruik in tijden van actie en staking. En ook omdat de geheven belasting op drank mede het militarisme financierde. “Voor iedere borrel kocht het leger een kogel”.
In het gebouw hangt fier het portret van Domela Nieuwenhuis met daarop het statement:
Een drinkende arbeider denkt niet en
Een denkende arbeider drinkt niet.
Rond 1890 zou het streven naar geheelonthouding van alcohol in socialistische kring gemeengoed worden.

In 2005 levert dit onderwerp bijna geen belangstelling op, maar er wordt nog steeds verwacht van bezoekers geen alcohol te nuttigen op het terrein.
Er wordt echter nog steeds veel gedronken, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Alcohol haalt bij veel mensen het slechtste naar boven. Veel geweld komt tot uiting door alcohol en drugs: huiselijk geweld, seksueel geweld, straatgeweld, uitgaansgeweld, zinloos geweld. Het brengt veel agressie en onverschilligheid met zich mee. In de kroeg en tijdens acties ontstaan rare situaties doordat degene die beneveld is niet meer aanspreekbaar is en van alles denkt te kunnen zeggen en te flikken. Een soort van gedaantewisseling. De volgende dag kun je degene met een kater ook maar beter niet tegenkomen, want ook dat brengt raar gedrag met zich mee.

Argumenten en redenen te over om op die ene unieke plek in Nederland geen alcohol en drugs te gebruiken en eens weer even stil te staan bij wat zo normaal in onze samenleving lijkt te zijn. En wees eerlijk: je kunt toch best minstens een aantal dagen zonder?

We wensen iedereen prachtige Pinksterlanddagen vol inspirerende ontmoetingen, interessante bijeenkomsten, zinvolle gesprekken, stimulerende momenten in een goeie sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn!

De voorbereidingsgroep

[inhoud reader]
[home]