home>inhoud reader>Woonstrijd I

Reader PL 2005

 

Thema woonstrijd op de Pinksterlanddagen 2005

In het programma is te zien dat er is geprobeerd om verschillende vormen en ideeën binnen woonstrijd bij elkaar te brengen op de Pinksterlanddagen 2005. Van achtergrond informatie over het actuele huisvestingsbeleid naar klassieke buurtactiegroepen tot de vertrouwde kraakgroepen.
Het is niet voor niks op die manier gedaan, we denken dat hierin een mogelijkheid ligt. Een mogelijkheid om van elkaar te leren, maar vooral om met elkaar samen te werken.
Waar overlappen gemeenschappelijke belangen van huurders, buurtactiegroepen en krakers en elkaar? Op welke manier kan er samengewerkt worden om woonstrijd te ondersteunen en versterken? En hoe kan dit gebruikt worden als uitgangspunt van woonstrijd? Het programma behandelt een aantal verschillende onderdelen van woonstrijd die als aparte presentaties en workshops bezocht kunnen worden. Toch zijn de programma onderdelen vooral bedoeld om elkaar aan te vullen en te versterken. Op die manier is het het meest interessant om alle onderdelen te volgen. In een afsluitende discussie/brainstorm bijeenkomst die aan het Actiegroep woonstrijd onderdeel vast zit. Kun je al je ideeën en nieuw opgedane kennis te gebruiken, om samen te praten over oude waarden en nieuwe mogelijkheden in de actuele woonstrijd!

De lezingen, workshops en presentaties:

Plannen van Dekker

De laatste maanden is er vanuit allerlei hoeken commotie ontstaan rond de nieuwe kabinetsplannen met betrekking tot het huisvestingsbeleid. Minister Dekker heeft plannen ingediend die verstrekkende gevolgen hebben voor huurders. Door veel lobby en wat protesten en acties heeft Dekker haar plannen voor de liberalisatie van de woningmarkt dan wel op de lange baan moeten schuiven, maar voor huurders is dat lood om oud ijzer. Duidelijk is nog steeds dat de minister verhuurders meer ruimte wil geven om de huurprijzen op te trekken naar zogeheten 'markthuren'. Het originele plan was om een huurliberalisatie door te voeren voor 25% van de betaalbare huurwoningen. Nu wordt er vanaf 2006 nog maar 5% geliberaliseerd. Lijkt mooi, maar de overige 20% van de woningen komen nu in een 'overgangsgebied' waarvan de huren in korte tijd mogen stijgen tot 5,4% van de verkoopwaarde (WOZ waarde) wat in de grote steden al een waanzinnige huurstijging betekent. Wanneer in 2010 het landelijk woningtekort is terug gedrongen tot 1,5% worden ook de huren in het overgangsgebied vrijgegeven. Waardoor de huurprijzen helemaal zullen ontploffen, met alle gevolgen... Minister Dekker heeft haar plannen dan iets op de langere baan moeten schuiven. Duidelijk is dat zij van de Tweede Kamer wel groen licht gekregen heeft om haar nieuwe huurbeleid verder te ontwikkelen. Mensen die dachten dat de enorme huurverhogingen en liberalisatie van de huur van de baan waren, zijn blij gemaakt met een dooie mus. Groen licht voor het nieuwe huurbeleid betekent dat Dekker haar plannen nu ongehinderd kan uitvoeren.

Maar wat houden deze plannen nu precies in? Hoe gaan huurders hier in de toekomst mee te maken krijgen? Wat zijn mogelijkheden om hier tegen te protesteren en strijd tegen te voeren? Henk Jan Kuipers is jarenlang bezig met ondersteuning van huurders en kritiek op het woonbeleid. Hij zal in deze workshop Plannen van Dekker antwoord proberen te geven op de bovengenoemde vragen en duidelijkheid proberen te scheppen over de plannen.

PEL

Het P.E.L. werd opgericht op 30 januari 1978 en werkt in de gemeente Leeuwarden aan structurele veranderingen in het volkshuisvestingsbeleid. Dit gaat door middel van politiek lobbywerk op lokaal niveau naar de gemeente, woningbouwcorporaties, politieke partijen en dergelijke, het kritisch becommentariëren van instanties, het aandragen van alternatieven of wanneer dat niet helpt, door het voeren van acties. Het P.E.L. is vooral gericht op die groepen die bij het huidige "marktgerichte" beleid van de overheid in de knel dreigen te raken. Dit zijn met name de woningzoekenden en huurders met weinig geld, b.v. omdat zij van een uitkering afhankelijk zijn. In dit verband horen met name alleenstaanden, eenoudergezinnen, studenten, kamerbewoners, migranten, krakers, mensen met een crimineel of psychiatrisch verleden, daklozen en problematische harddrugsgebruikers bij de specifieke aandachtsgroepen. Het PEL is voor een sociaal, begrijpelijk en goed werkend woonruimteverdelingsysteem. Het PEL is tegen het gemeentelijk sloopbeleid van veel goedkopere woningen, waardoor armen moeten wijken voor rijken. Het P.E.L. vindt dat het huidige beleid van gemeentes, waarbij goedkopere woningen en woningen in de midden-prijsklasse gesloopt worden ten behoeve van het bouwen van dure koopwoningen, anders moet. Het huidige beleid van 'herstructurering' leidt tot krapte op de huurmarkt en tot lang wachten op een huis voor mensen met weinig geld. 'We zijn niet tegen 'herstructurering' van bestaande wijken, maar wel tegen de manier waarop dat nu gebeurt!’ Het PEL vindt dat er veel meer aandacht moet worden geschonken aan het renoveren van bestaande woningen op alle mogelijke manieren: Van groot-onderhoud tot renovatie tot eventueel een 'upgrading' renovatie. Afhankelijk van wat de bewoners willen. Daarnaast moet meer worden ingezet op een goed sociaal beheer van de wijken om te bereiken dat ook prettig gewoond kan worden. Omdat er krapte is op de huurmarkt, vooral bij de goedkopere woningen, vindt het PEL het op dit moment niet verantwoord om huurwoningen van de woningbouwcorporaties te verkopen. Word je arm van wonen? Ben je arm, kun je dan nog wel wonen? Enz.
Pyt van der Galien van het PEL komt vertellen over stellingnames en werkzaamheden van het PEL.

Kraakgroep 'Stop de sloop' uit de Gentse wijk de Brugsepoort.

Een aantal maanden geleden zijn er een aantal kraakpanden ontruimt in de Gentse wijk de Brugsepoort. Deze panden maakten deel uit van een grootscheeps project om deze wijk geheel te slopen/renoveren. De krakers hebben in de gekraakt periode veel strijd gemaakt om de plannen te stoppen en beïnvloeden. Dit alles heeft weinig geholpen en de panden zijn nu ontruimd en bijna de hele wijk staat nu leeg. De krakers hebben er een brede realistische en utopistische zienswijze op woonstrijd, woonvormen en toekomstbeelden over wonen in een stad aan over gehouden. Hierover komen zij vertellen. Als basisthema binnen het verhaal gebruiken zij de disciplinering van de ruimte en de mens. Met dit thema willen ze de libertaire strijd in een nieuw (strategisch en ideologisch) daglicht te stellen.

Geef ons de ruimte!!! Amsterdamse vrijplaatsen in verzet

Het stadsbestuur, speculanten en justitie van Amsterdam hebben hun handen in één geslagen en een lijst samengesteld met kraakpanden die ontruimd moeten worden. In al deze panden vinden op niet-commerciële en autonome basis openbare culturele, creatieve en politieke activiteiten plaats. De krakers van deze panden hebben een collectief opgericht om campagne en strijd te voeren tegen de mogelijke ontruiming van deze panden. Josef van het bedreigde panden collectief komt spreken over hun strijd. Hieronder een introductie. De stad wordt alsmaar groter en vult zich met beton. Toch kunnen wij maar geen plekje vinden. De stadsontwikkeling beoogt niet een optimalisering van ons levensgenot, noch het creëren van mogelijkheden voor de inwoners om daar zelf sturing aan te geven. Zij bepaalt haar eigen agenda zonder de stad die zij meent te ontwikkelen daarover te consulteren. Wij staan aan de zijlijn en kijken toe hoe er een wedstrijd wordt gespeeld waarvan de uitslag al bekend is. Het is de sociale mix tegen sociale woningen, bestemmingsplannen tegen spontane creativiteit, economische groei tegen aanhoudende armoede. Velen staan erbij en kijken ernaar. Maar wij vertikken dit! Wij willen niet uitgespeeld worden tegen elkaar in ellenlange procedures of wachten op wat ons toebehoort. Daarom bezetten wij lege ruimte om er een levendige bestemming aan te geven. Alleen zo kunnen wij een woning bemachtigen en sociale centra opzetten om een waardig bestaan op te bouwen. De manier waarop wij onze plaats in de stad garanderen is gebaseerd op het tonen van initiatief. We tonen ons betrokken en werken hard om een veilige en eerlijke samenleving op te bouwen. Onze sociale ruimtes zijn daar o.a. een manifestatie van. Toch wil het stadsbestuur ons het leven zuur maken en verdrijven. Amsterdam, dat zich naar buiten toe profileert als Creatieve Stad, doet haar uiterste best om onze (sub)culturele en politieke initiatieven om zeep te helpen. De hoge heren schreeuwen om initiatief van de burger, maar treedt hard op wanneer groepen dit ook succesvol uitvoeren. Een hele subcultuur lijkt van tafel geveegd te worden. En in ruil waarvoor? Leegstaande kantoorruimte, dure koopwoningen en winkels. Deze commercialisering haalt de fundering van de echte Creatieve Stad onderuit. Ze zal als een pudding in elkaar zakken zonder spontane en laagdrempelige initiatieven. En ondertussen blijft men praten en dromen over de Creatieve Stad terwijl men niet doorheeft dat die al bestaat. Maar niet voor veel langer. De komende maanden zullen de dienders langs onze huizen en sociale centra trekken om op onze deur te bonzen. Wij zullen echter geen gehoor geven aan hun bevelen. Ons enige antwoord zal verzet zijn. Omdat we het beu zijn om steeds weer verdreven te worden terwijl de stad steeds saaier en duurder wordt. Wij zullen ons hiertegen verdedigen. Verdedig mee! Want de stad is van ons!

Aktiegroep Woonstrijd!

Het laatste onderdeel van dit programma zal gedaan worden door: Actiegroep Woonstrijd! Zij heeft haar wortels in het Landelijk Overleg Kraakgroepen, kortweg het LOK. Hoewel de actiegroep nog geen vastomlijnde organisatie/groep is, bestaat er nog veel discussie over waar de groep heen wil. Terwijl het project eigenlijk nog allerlei kanten op kan, staat wel vast dat de op dit moment betrokken krakers en kraakgroepen het idee delen dat een verbredende en verdiepende visie en actiepraktijk ten aanzien van stads- en woonproblematiek de nodige mogelijkheden biedt. Directe aanleiding voor het opzetten van 'Woonstrijd!' vormden de huurplannen van Dekker en de nieuwe moties die het verbieden van kraken voor ogen hebben. Tijdens de landelijke woonactiedag in januari van dit jaar werden door diverse kraakgroepen in het land de twee voorstellen al in verband met elkaar gebracht. Door met acties het onderlinge verband tussen onderwerpen als flex-verhuur, de afbraak van de sociale huursector en gentrification onder het voetlicht te brengen wil de groep op een directe en duidelijke manier verzet bieden tegen de liberalisering van de woon- en leefomgeving van mensen en de retoriek die daarbij(daarmee) gepaard gaat. David van Kraakgroep Leiden is betrokken bij de actiegroep en zal namens 'Woonstrijd!' toelichting geven over de ideeën en plannen die de groep heeft. Als afsluiter zal er, mocht er nog tijd en belangstelling bestaan, ingegaan worden op de vraag hoe en op welke manier aan de actiepraktijk van de woonstrijd invulling kan worden gegeven die zowel betekenisvol als verbredend en emanciperend is. Dit onderdeel door David en Ayelt is niet bedoeld als een presentatie van consumeerbare ideeën maar een ruimte om actief vragen te stellen, problemen aan de orde te stellen en nieuwe strategieën vorm te geven. We nodigen je uit om te komen en te participeren.

[inhoud reader]
[home]